Menu
DANH HIỆU - GIẢI THƯỞNG

Huân chương Độc lập hạng Nhất
Về thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Giai đoạn 2004 - 2008
Giai đoạn 2009 - 2013

Huân chương Độc lập hạng Nhì
Về có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1999 - 2003

Huân chương Độc lập hạng Ba
Về có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1993 - 1997

Huân chương Lao động hạng Nhất
về thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1989 - 1993

Huân chương Lao động hạng Nhì
về thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1978 - 1982

Huân chương Lao động hạng Ba
Về thành tích xuất sắc trong công tác Giai đoạn 1974 - 1977

Huân chương Lao động hạng Ba
Về thành tích xuất sắc trong công tác Thương binh liệt sĩ & Phong trào đền ơn đáp nghĩa Giai đoạn 1991 - 1997

Huân chương Chiến công
Về giữ vững An ninh Chính trị, Trật tự ATXH, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Giai đoạn 1992 - 1996

Bảng thành tích năm 2017

Bảng thành tích 26 năm